Bangkok Thailand 081-805-8694

“Cloud As-Built Document” ถึงเวลาเดินทางสู่อนาคตของ Digital Twin กับบทบาทสร้าง Digital Transformation ในการบริหารจัดเก็บแบบอาคาร (ภาคต่อ)

จากคราวที่แล้วพูดถึงปัญหาที่ทำให้เกิดความ “ล้า” จากการที่ผู้จัดการอาคารหรือพนักงานที่ขับเคลื่อนโครงการอสังหาเพื่อการพาณิชย์ (Commercial Real Estate) จะมาบริหารจัดการข้อมูลอาคาร (Asset Information) ในส่วนของ “แบบก่อสร้าง” และ “ข้อมูลประกอบ” (คู่มือ หรือ Spec วัสดุ) ให้มีความถูกต้องตลอดเวลานั้น แทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะ
(1) อาคารหรืออสังหานั้นๆ มีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องระหว่างการก่อสร้าง
(2) การสร้างข้อมูล As-Built Document โดยผู้รับเหมาก่อสร้างหรือผู้ควบคุมงานบางรายไม่มีความเป็นมืออาชีพ
(3) ไม่มีคนตรวจรับ
(4) รูปแบบการจัดเก็บแบบอาคารเข้าถึงยาก-เข้าใจยาก
(5) แบบมีแต่จะมากองเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ
(6) แบบไม่อยู่ในวิสัยที่จะอัปเดตได้
(7) แบบไม่เชื่อมกับ ERP ขององค์กร
จากอุปสรรคทั้งหลาย ทำให้เจ้าของอาคารยอมรับหายนะของการไม่มีแบบอาคารแบบจำยอม

Share us