Bangkok Thailand 081-805-8694

เราคือ Asset Activator

Property Tech Operation Company ที่ใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Digital Twin เพื่อมอบโซลูชั่นอัจฉริยะ และบริการด้านการบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ เร่งศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินทรัพย์-อสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ของเรา

มุ่งสู่ Autonomous Built Environment เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน”

ในโลกที่มีความซับซ้อนบนเงื่อนไขหลากหลาย อันเป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการจัดสรรทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมืองต่างๆ ทรัพยากรหนึ่งที่มนุษย์ต้องพึ่งพาคือ “พื้นที่ใช้สอย” ในการประกอบกิจการต่างๆ ซึ่งคือ ‘สินทรัพย์’ อันเป็นอสังหาริมทรัพย์ทั้งสิ้น และพื้นที่ใช้สอยดังกล่าวนำไปสู่การใช้ทรัพยากรอื่นๆ เช่น พลังงานและสาธารณูปโภค

ทุกวันนี้เราเห็นการจัดสรรและการบริหารจัดการพื้นที่ใช้สอยที่ไม่เป็นระบบ ขาดข้อมูลที่เพียงพอ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความไม่สมดุล ก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น จนบางหลายอุตสาหกรรมก็มีมากจนเกินไป และบางอุตสาหกรรมก็ขาดแคลน

ในอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าอย่างอุตสาหกรรมการผลิต หรือ การขนส่ง เราได้เห็นการใช้เทคโนโลยีมาเพื่อจัดสรรทรัพยากร โดยให้คอมพิวเตอร์มาช่วยคิดคำนวณ ให้เกิดการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้คอมพิวเตอร์เป็นตัวของตัวเอง (Autonomous) ทำงานบนเงื่อนไขที่ไม่ยึดติดกับความสัมพันธ์ หรือผลประโยชน์ส่วนตน แต่มุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้เราเกิดโลกใหม่ที่ได้ใช้ของราคาถูกลง และเข้าหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เรามีความเชื่อมั่นว่า การมุ่งไปสู่สภาพแวดล้อมที่บริหารจัดการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ข้อมูลอย่างมหาศาลมาช่วยพัฒนาชีวิตของเรา จะประโยชน์ต่อสังคมในระยะยาว

การพัฒนาไปสู่ Autonomous Built Environment นั้นจะต้องมีเส้นทางที่ค่อยเป็นค่อยไป ทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาคน และพัฒนากระบวนการ ไปพร้อมๆ กัน รากฐานของการไปสู่จุดนั้นได้ ต้องมีพื้นฐานสำคัญคือ “Digital Twin” ซึ่งเป็นเหมือน “แผนที่” ที่จะให้คอมพิวเตอร์ ได้อ่าน สภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Built Environment) ได้อย่างถูกต้อง

ภารกิจของเรา

วันนี้เราได้มายืนอยู่ ณ จุดเริ่มต้นสู่การขับเคลื่อนไปตามด้วยวิสัยทัศน์ของ Asset Activator (แอสเซ็ท แอคทิเวเตอร์) ที่มีเป้าหมายจะช่วยเพิ่มศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจให้กับเจ้าของสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน ด้วยการใช้เทคโนโลยี Digital Twin โดยมุ่งไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมและสินทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในระดับสูง (Dynamic) มีความซับซ้อน หรือต้องใช้ฐานข้อมูลที่มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลจากหลากหลายแหล่ง

ภารกิจของ Asset Activator (แอสเซ็ท แอคทิเวเตอร์) จึงมุ่งมั่นสร้างโซลูชั่นเสมือนเป็น ‘หน่วยข่าวกรองหลังบ้าน’ ให้กับธุรกิจของคุณ เพื่อยกระดับการบริหารสินทรัพย์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ จากการ

  • สร้างคู่เสมือนดิจิทัลให้กับอาคาร, สินทรัพย์ หรืออสังหาริมทรัพย์ของคุณ มอบประสบการณ์ที่ดีให้กับคู่ค้า-ผู้เช่า เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ดีขึ้น
  • นำเสนอโซลูชั่นการทำงานแบบเรียลไทม์-แม่นยำ-ครบถ้วน-ชัดเจน-ใช้งานง่าย เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจในทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยเทคโนโลยี internet of things และ Data Analytics
  • ให้คำปรึกษา แนะนำ และคาดการณ์ทิศทางการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

ผู้บริหารองค์กร

สมพัสตร์ สุวพิศ
ประธานกรรมการ
President

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พร วิรุฬห์รักษ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Assistant Prof. Dr. Ponn Virulrak
Chief Executive Officer (CEO)

ดร. สรัสไชย องค์ประเสริฐ
ประธานเจ้าหน้าที่บฝ่ายปฎิบัติการ
Chief Operation Officer (COO)

ลูกค้าของเรา

Share us