Bangkok Thailand 081-805-8694

Asset Information Management

Service Level 1 : Asset Information Management หรือ Digital Twin Model

1.Create BIM Model : เราสร้างโมเดลสะท้อนข้อมูลแบบก่อสร้าง รายการวัสดุ รายการเครื่องจักร ตามอาคารที่เป็นจริง
2.Place on Cloud : การเชื่อมโยงเข้า Cloud ที่เป็นพื้นที่ที่เรา จัดไว้ให้กับลูกค้าแต่ละรายเป็นการเฉพาะ ไม่ปะปนกับผู้อื่น รวมถึงการ Back-Up ข้อมูลตลอดการทำงานให้กับท่าน ทั้งนี้ Cloud จะมีระบบความปลอดภัยป้องกันการโจมตีทาง Cyber ด้วย
3.Link to Enterprise Resource Planning (ERP) : เราทำการเชื่อมโยงข้อมูลจาก BIM Model เข้าสู่ระบบบริหารจัดการธุรกิจขององค์กร เช่น ERP หรือ Maintenance Function หรือระบบอื่นใด ที่มีการใช้อยู่
4.Appoint Asset Information Manager : เราจัดทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการปรับข้อมูล แบบอาคาร ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพของอาคารเสมอ เช่น การต่อเติม การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพื้นที่

Share us