Bangkok Thailand 081-805-8694

AMS

Asset Management Stream™ (Coming Soon)

Asset Activator (แอสเซ็ท แอคทิเวเตอร์) ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ของเราเองขึ้นมา ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีปฏิสัมพันธ์กับ Digital Twin ขององค์กร ช่วยให้เข้าใจ Property Asset Information และนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่องานที่พวกเขารับผิดชอบ และ ยังเป็นเครื่องมือในการติดต่อโดยตรงกับ Property Asset Information Manager เพื่อขอการสนับสนุนในการเข้าถึงข้อมูลอีกด้วย

Share us