Bangkok Thailand 081-805-8694

“Cloud As-Built Document”เมื่อ Digital Twin มีบทบาทในการสร้าง Digital Transformation บริหารจัดเก็บแบบอาคาร (1)

จากที่เราได้นำเสนอคราวที่แล้ว การที่ As-Built Document ‘ไม่มี’ หรือ ‘ไม่ตรง’ กับความเป็นจริงนั้น ก่อให้เกิดความเสียหายได้มากเพียงใด

และน่าตกใจ คือ เรากลับ “ปรับใจ” และ “ทำใจ” กับปัญหาเหล่านี้ไปเรียบร้อย เพราะอะไร? และทำไม? เรื่องของเรื่องมันก็มีสาเหตุอยู่


ก่อนอื่นท่านต้องเข้าใจ ที่มาของ As-Built Document ว่าส่วนใหญ่ ถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไร?
ผู้ออกแบบ เช่น สถาปนิก หรือวิศวกร เป็นผู้สร้าง As-Built Document ที่เรียกว่า Construction Document หรือ แบบก่อสร้าง (รวมถึงรายละเอียด คู่มือ และสเปคต่างๆ ด้วย)

Share us