Bangkok Thailand 081-805-8694

Digital Twin เทคโนโลยีที่ผู้บริหารต้องรู้จัก สู่การปฏิวัติการบริหารอาคาร-อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดด มีการนำเทคโนโลยีและกลยุทธ์ดิจิทัลเข้ามาพลิกโฉมธุรกิจและวิธีการทำงานอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ งานบริหารโครงการ และงานการจัดการอาคารต่างๆ ที่มีการพัฒนานวัตกรรม หรือ Prop Tech ใหม่ๆ เข้ามา

ช่วยยกระดับศักยภาพของธุรกิจ

หนึ่งในนั้น คือ Digital Twin (ดิจิทัล ทวิน) หรือคู่เสมือนทางดิจิทัล อย่างที่ Gartner บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีชั้นนำของโลกจัดให้เป็น 1 ใน 10 เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ตั้งแต่ปี 2019

Share us