Bangkok Thailand 081-805-8694

5 สเต็ปปูทาง Digital Twin เพื่อการบริหารอาคาร สู่การวางรากฐาน Autonomous Building


ทุกวันนี้ BIM Technology (Building Information Modeling) เป็นใจกลางของการสร้าง Digital Twin เป็นเครื่องมือที่บัณฑิตสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมนำมาใช้ในงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลที่มีศักยภาพในการสร้างปรากฎการณ์ Digital Transformation สำหรับองค์กรของท่านมาแล้ว ท่านจะนำไปต่อยอดอย่างไรต่อ?

ได้เวลาเดินทางสู่ Digital Twin ของท่านแล้ว…
Digital Asset นั้นก็คือ BIM Model
อาจจะขอเบรกเล็กน้อยก่อนว่า เดี๋ยวนะ BIM Model ที่ว่าจะมาจากไหนได้ ? ก็จะขอตอบคำถาม ในบทความนี้

ขั้นที่ 1 : เรียก BIM Model จากคนที่มี
พูดถึงการได้มาของ Digital twin ซึ่งไม่ได้ยากเลย สำหรับยุคนี้

Share us